ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાન સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન || Std 10 samajik vigyan swadhyay solution || std 10 navanit pdf file samajik vigyan

1. ભારતનો વારસો 

    ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

2 . ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો : પરંપરાઓ : હસ્ત અને લલિતકલા 

     ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

3. ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો : શિલ્પ અને સ્થાપત્ય 

      ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

4 . ભારતનો સાહિત્યિક વારસો

       ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

5.  ભારતનો વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજીનો વારસો 

      ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

6.ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાનાં સ્થળો 

      ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

7. આપણા વારસાનું જતન 

     ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

8. કુદરતી સંસાધનો 

      ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

9. વન અને વન્યજીવ સંસાધન 

       ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

10. ભારત : કૃષિ 

        ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

11. ભારત : જળ સંસાધન 

         ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

12. ભારત : ખનિજ અને શક્તિનાં સંસાધનો

          ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

13  ઉત્પાદન ઉદ્યોગો

         ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

14.  પરિવહન ,  સંદેશાવ્યવહાર અને વ્યાપાર

          ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

 15. આર્થિક વિકાસ 

           ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

16. આર્થિક ઉદારીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણ 

           ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

17. આર્થિક સમસ્યાઓ અને પડકારો : ગરીબી અને બેરોજગારી 

          ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

18. ભાવવધારો અને ગ્રાહક જાગૃતિ

           ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

19.  માનવ વિકાસ 

          ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

20. ભારતની સામાજિક સમસ્યાઓ અને પડકારો

          ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

21.સામાજિક પરિવર્તન

           ☞ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન 

Comments