ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાન || std 10 samajik vigyan imp question || social science study material pdf

1. ભારતનો વારસો 

    📃 Downlod pdf 

2 . ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો : પરંપરાઓ : હસ્ત અને લલિતકલા 

      📃 Downlod pdf 

3. ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો : શિલ્પ અને સ્થાપત્ય 

     📃 Downlod pdf 

4 . ભારતનો સાહિત્યિક વારસો

      📃 Downlod pdf 

5.  ભારતનો વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજીનો વારસો 

       📃 Downlod pdf 

6.ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાનાં સ્થળો 

        📃 Downlod pdf 

7. આપણા વારસાનું જતન 

         📃 Downlod pdf 

8. કુદરતી સંસાધનો 

         📃 Downlod pdf 

9. વન અને વન્યજીવ સંસાધન 

          📃 Downlod pdf 

10. ભારત : કૃષિ 

         📃 Downlod pdf 

11. ભારત : જળ સંસાધન 

         📃 Downlod pdf 

12. ભારત : ખનિજ અને શક્તિનાં સંસાધનો

          📃 Downlod pdf 

13.  ઉત્પાદન ઉદ્યોગો

           📃 Downlod pdf 

14.  પરિવહન ,  સંદેશાવ્યવહાર અને વ્યાપાર

            📃 Downlod pdf 

 15. આર્થિક વિકાસ 

             📃 Downlod pdf 

16. આર્થિક ઉદારીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણ 

             📃 Downlod pdf 

17. આર્થિક સમસ્યાઓ અને પડકારો : ગરીબી અને બેરોજગારી 

              📃 Downlod pdf 

18. ભાવવધારો અને ગ્રાહક જાગૃતિ

              📃 Downlod pdf 

19.  માનવ વિકાસ

              📃 Downlod pdf 

20. ભારતની સામાજિક સમસ્યાઓ અને પડકારો

               📃 Downlod pdf 

21.સામાજિક પરિવર્તન

                 📃 Downlod pdf 

Comments